Hallituksen esitys laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö 23.8.2019 VN/5199/2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamiseksi. Ehdotetulla lainmuutoksella otettaisiin käyttöön avustukset kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnitteluun. Avustuksia voitaisiin myöntää asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle tai pientalon omistajalle ja avustus olisi enintään 50 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Esitys perustuu pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan, jonka mukaan otetaan käyttöön avustus kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmien laatimiseen. Hallitusohjelmassa avustuksiin esitetään 2,3 miljoonan euron määrärahaa. Avustuksen kohdennettaisiin kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja muutoin sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun.

Esityksen tavoitteena on edistää suunnnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa kosteus- ja mikrobivaurioisissa ja sisäilmaongelmaisissa asuinrakennuksissa asuvien henkilöiden asemaa.

Avustukset kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitteluun lisäävät rakennuskannan suunnitelmallisia korjauksia ja vähentävät kosteus- ja sisäilmaongelmista aiheutuneita terveyshaittoja, jotka voivat kuormittaa julkisen talouden eri sektoreita. Avustukset lisäävät myös jossain määrin kuntotutkimuksia ja korjaussuunnitelmia tarjoavien yritysten palveluita sekä alan työllisyyttä. Suunnittelun avustaminen on kustannustehokasta ja avustusten vaikuttavuus myönnettyyn määrärahaan nähden voidaan arvioita suureksi. Keskimääräisen avustussumman voidaan arvioida olevan noin 3000 euroa, ja näin ollen avustuksella pystyttäisiin avustamaan noin 750 kunotutkimusta tai perusparannuksen suunnittelua vuosittain.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 .1.2020.

Lunnos hallituksen esityksestä: file:///C:/Users/Arja/Desktop/BLOGI%20Tekstit/Luonnos%20hallituksen%20esitykseksi%20kosteus-%20ja%20mikrobiauriot%20syyskuu%202019.pdf