Hyvän välitystavan ohjetta päivitettiin

1) Ostotoimeksiantosopimukset (luku 3.13)

Lukuun on lisätty osio ”Kaupanteon jälkeen”. Osiossa kerrotaan siitä, mitä kaupanteon jälkeisiä tehtäviä välittäjän tulee hoitaa. Lisäksi on tarkennettu myyjän välittäjän ja ostajan välittäjän välistä työnjakoa.

2) Taloyhtiön tulevat remontit ja arvio niiden kustannuksista (luku 5.5.1.6)

Tämä on ohjeessa uusi kappale. Mikäli isännöitsijäntodistuksesta ilmenee, että taloyhtiössä on tehty päätös korjauksesta, joka aiheuttaa merkittäviä kustannuksia osakkaalle (tai hallitus on ehdottanut tällaista korjausta), on ostajaehdokkaalle kerrottava myös korjauksen toteuttamisajankohdasta sekä annettava arvio kokonaiskustannuksesta ja huoneistokohtaisista kustannuksista. Jos näitä tietoja ei ole mainittu isännöitsijäntodistuksessa, on ne selvitettävä isännöitsijältä

3) Suorituskyvyttömyysvakuus käytetyn asunnon kaupassa (luku 5.5.1.13)

Tämä on ohjeessa uusi kappale. Myytäessä käytettyä asuntoa yhtiöstä, jonka rakennusten käyttöönottohyväksynnästä on alle 10 vuotta, on välittäjän selvitettävä isännöitsijältä, onko kohteessa suorituskyvyttömyysvakuus. Jos tietoa ei saada tai suorituskyvyttömyysvakuutta ei ole, on asian merkityksestä kerrottava kaupan osapuolille.

4) Suuret taloyhtiölainat (luku 5.5.1.15.5)

Ohjeeseen on lisätty kappale siitä, että mikäli myydään kohdetta, jossa taloyhtiölainaosuus on suuri ja taloyhtiölainan osalta on alussa lyhennysvapaata, esitteessä tulee olla perustajaosakkaan arvio rahoitusvastikkeen suuruudesta lyhennysvapaakauden jälkeen sekä mihin korkoon taloyhtiölaina on sidottu.

5) Valinnainen vuokratontti (luku 5.5.1.15.6) 

Ohjeeseen on lisätty kappale valinnaisella vuokratontilla sijaitsevien kohteiden myynnissä huomioitavista seikoista. Valinnaisella vuokratontilla tarkoitetaan sitä tilannetta, jossa taloyhtiö on vuokrannut tontin, josta taloyhtiö voi ostaa/lunastaa määräosia ja osakas voi halutessaan maksaa huoneistoonsa kohdistuvan osuuden taloyhtiön vuokraamasta tontista. Välitysliikkeen tulee näissä tilanteissa merkitä esitteeseen tontinosan lunastushinta, vuokravastikkeen määrä ja mahdolliset lunastusosuuden korotusehdot sekä muut mahdolliset lunastusehdot.

6) ”Tulossa myyntiin” -markkinointi (luku 6.1)

Markkinointia koskevaan osioon on lisätty ohjeistusta mm. niin sanotun ”Tulossa myyntiin” -markkinoinnin osalta. Sellaista kohdetta, josta on tehty toimeksiantosopimus, mutta kohdetta ei ole vielä selvitetty siten, että siitä voidaan ottaa tarjouksia, voidaan markkinoida merkinnöillä ”tulossa myyntiin”. ”Tulossa myyntiin”-ilmoitteluun ei sovelleta asuntomarkkinointiasetusta. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, ettei kohteesta voida vielä tehdä tarjouksia. Mitään kohdetta ei saa markkinoida, jos siitä ei ole tehty toimeksiantosopimusta.

7) Yleistä kaupanteon jälkeisistä toimista (luku 9.4.1)

Ohjetta on muutettu siten, että asunto-osakkeiden kaupan jälkeen välitysliikkeen tulee toimittaa yhtiölle tarvittavat asiakirjat viipymättä osakeluettelomerkinnän tekemistä varten. Aiemmin ohjeessa todettiin, että välittäjän tuli ainoastaan ohjeistaa ostajaa omistusoikeuden rekisteröinnissä ja kertoa sen merkityksestä. Ohjetta muutettiin, sillä aluehallintoviraston kanta on ollut, että asiakirjojen toimittaminen isännöitsijälle osakeluettelomerkinnän tekemistä varten kuuluu välitysliikkeen velvollisuuksiin. Näin menetellään usein jo nykyisinkin, joten ohjeen muutos ei tuone suurta muutosta olemassa oleviin käytäntöihin.

Luettelo kaikista tehdyistä muutoksista löytyy täältä (HUOM! uusimmat muutokset luetteloitu viimeisenä). Päivitetyn ohjeen kokonaisuudessaan saa ladattua täältä.

Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan (KRIL ent. KVL) suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö. Hyvään välitystapaan vaikuttavat myös uudet menettelytavat ja arvostukset. Tämän vuoksi Hyvän välitystavan ohje kuvastaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) laki- ja lausuntovaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta.

SKVL lakitiedote 16/2018